Corporate-Governance-Header

Bolagsordning

Bolagsordning för Odd Molly International AB. Antagen vid årsstämman den 7 maj 2019.

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Odd Molly International AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i kommun 80, Stockholm.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva verksamhet med design och försäljning av kläder och accessoarer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen består av 3–10 ledamöter med 0–10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter valet.

§ 7 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00.

Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8 ÅRSSTÄMMAN

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid stämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 9 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår är 0101–1231.

§ 10 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.