Definitioner

ÅTERFÖRSÄLJARE

Odd Mollys återförsäljare består av allt från små nischade butiker till välrenommerade varuhus i ett trettiotal länder runt om i världen. Återförsäljaren är avtalspart gentemot Odd Molly, förutom där bolaget undantagsvis representeras av en distributör. Bolagets försäljning till återförsäljare benämns grossistförsäljning eller ”wholesale”.

AGENT

Agenten har exklusiv rätt att sälja Odd Mollys sortiment på en geografiskt avgränsad marknad till externa återförsäljare. Som stöd i sitt försäljningsarbete får agenten information om aktuella kollektioner och till sitt förfogande en uppsydd provkollektion samt marknadsföringsmaterial. Agenten erhåller provision på sin försäljning. Försäljning via agent ger låg risk då orderläggningen är bindande.

DISTRIBUTÖR

Distributören har i stort sett samma roll som en agent, med den stora skillnaden att distributören själv köper in varor, och tar därmed risken för lager och försäljning, till ett rabatterat pris. Med den lägre risk det innebär att närvara på en marknad via distributör följer också en lägre marginal och mindre kontroll över återförsäljarledet.

LICENSTAGARE

En lokal operatör med rätt till driften i det licenserade territoriet, vilket kan vara en eller flera marknader. Operatören bedriver grossist- och eller detaljhandelsverksamhet och betalar en royalty till Odd Molly baserad på försäljningen i territoriet.

EGNA FÖRSÄLJNINGSKANALER

Odd Molly driver egen försäljning i fristående butiker, webbshop, outlets och shop-in-shops. I outletbutikerna erbjuder Odd Molly sortiment från tidigare säsonger samt vissa provkollektioner. En shop-in-shop är en avgränsad försäljningsyta på exempelvis ett varuhus där Odd Molly har egen inredning och egen personal och kassaredovisning.

Genom egna försäljningskanaler får Odd Molly, förutom intäktsmöjligheter, större kontroll över hela värdekedjan och bättre förutsättningar att driva försäljning utifrån efterfrågan. Samtidigt står Odd Molly risken i varulager och kostnader för egen personal.

LEVERANTÖR

Odd Molly har ingen egen produktion utan kontrakterar ett urval leverantörer i Asien och Europa.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL

Resultat efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

BRUTTOVINSTMARGINAL

Nettoomsättningen minus kostnad för sålda varor i förhållande till nettoomsättningen.

EGET KAPITAL

Redovisat eget kapital.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång.

NETTOMARGINAL

Resultat efter finansiella poster i procent av total nettoomsättning.

RESULTAT PER AKTIE

Periodens resultat efter skatt dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden.

RÖRELSEMARGINAL (EBIT)

Rörelseresultat dividerat med total nettoomsättning.

SOLIDITET

Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

SYSSELSATT KAPITAL

Eget kapital plus räntebärande skulder. Genomsnitt beräknat som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

VINSTMARGINAL

Resultat före skatt dividerat med total nettoomsättning.