Corporate-Governance-Header

Ersättning

Styrelsens ersättning

Till styrelsens ordförande och ledamöter har ett arvode för 2016 uppgående till totalt 800 TSEK (800) utgått, vilket är i enlighet med den ersättning till styrelsen som årsstämman beslutat.

Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 175 TSEK per år och övriga fem ledamöter vardera 125 TSEK per år.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare

Grundlönen till verkställande direktören uppgick 2016 till 2 289 TSEK (2 160). Den verkställande direktören har rätt till en månatlig pensionsavsättning motsvarande 30 procent av lönen. Pensionskostnaderna 2016 uppgick till 648 TSEK (648). Villkor för ersättningspaket för verkställande direktören beslutas av styrelsen. Mellan företaget och verkställande direktören gäller en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från styrelsen och 6 månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida.

Med ledande befattningshavare avses de fem personer som tillsammans med verkställande direktören utgjorde koncernledningen under 2016. I maj utökades antalet ledande befattningshavare, då ansvarig för marknad och webb blev en del av ledningsgruppen. Dennes lön är medtagen från och med maj i den angivna lönesumman för 2016. Ny CFO tillträdde i april 2016. Under årets första månader fylldes positionen av en t.f. CFO på konsultbasis. Denna ersättning är inte medräknad i den angivna lönesumman för 2016. Grundlönen till ledande befattningshavare, exklusive VD, för 2016 uppgick till 5 095 TSEK (4 766). Odd Molly betalar pensionspremier enligt avgiftsbestämd pensionsplan vilket motsvarar 16?–?23 procent av lönesumman. Pensionskostnader 2016 uppgick till 811 TSEK (903). Ledande befattningshavare har 3-6 månaders uppsägningstid.

Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare har endast utgått i moderbolaget. Rörlig ersättning i form av bonus har kostnadsförts för VD Anna Attemark och vVD Jennie Högstedt Björk om totalt 1 314 TSEK.