Ersättning

Styrelsens ersättning

Till styrelsens ordförande och ledamöter har ett arvode för 2019 uppgående till totalt 815 TSEK (870) utgått, vilket är i enlighet med den ersättning till styrelsen som årsstämman beslutat.

Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 215 TSEK per år och övriga fyra ledamöter vardera 150 TSEK per år.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare

Grundlönen till verkställande direktören uppgick 2019 till 2 400 TSEK (2 600). Den verkställande direktören har rätt till en månatlig pensionsavsättning motsvarande 30 procent av lönen. Pensionskostnaderna 2019 uppgick till 720 TSEK (732). Villkor för ersättningspaket för verkställande direktören beslutas av styrelsen. Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader vid uppsägning från styrelsen eller från verkställande direktörens sida.

Med ledande befattningshavare avses de sju befattningar som tillsammans med verkställande direktören utgjorde koncernledningen under 2019. Under året utvidgades koncernledningen med två personer. Bruttolönen till ledande befattningshavare, exklusive VD, för 2019 uppgick till 6 984 TSEK (4 993). Odd Molly betalar pensionspremier enligt avgiftsbestämd pensionsplan vilket motsvarar 16-23 procent av lönesumman. Pensionskostnader 2019 uppgick till 1 250 TSEK (859). Ledande befattningshavare har 3-6 månaders uppsägningstid.

Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare har endast utgått i moderbolaget. Ingen rörlig ersättning i form av bonus har kostnadsförts för VD Jennie Högstedt Björk eller vVD Johanna Palm under 2019 och inte heller för 2018.