Corporate-Governance-Header

Ersättning

Styrelsens ersättning

Till styrelsens ordförande och ledamöter har ett arvode för 2017 uppgående till totalt 800 TSEK (800) utgått, vilket är i enlighet med den ersättning till styrelsen som årsstämman beslutat.

Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 175 TSEK per år och övriga fem ledamöter vardera 125 TSEK per år.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare

Grundlönen till verkställande direktören uppgick 2017 till 2 440 TSEK (2 289). Den verkställande direktören har rätt till en månatlig pensionsavsättning motsvarande 30 procent av lönen. Pensionskostnaderna 2017 uppgick till 648 TSEK (648). Villkor för ersättningspaket för verkställande direktören beslutas av styrelsen. Mellan företaget och verkställande direktören gäller en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från styrelsen och 6 månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida.

Med ledande befattningshavare avses de fem personer som till- sammans med verkställande direktören utgjorde koncernledningen under 2017. I oktober minskades antalet ledande befattningshavare, då tjänsten som övergripande försäljningschef togs bort.

Dennes lön är medtagen till och med oktober i den angivna lönesumman för 2017. Grundlönen till ledande befattningshavare, exklusive VD, för 2017 uppgick till 5 077 TSEK (5 095). Odd Molly betalar pensionspremier enligt avgiftsbestämd pensionsplan vilket motsvarar 16?–?23 procent av lönesumman. Pensionskostnader 2017 uppgick till 968 TSEK (811). Ledande befattningshavare har 3?–?6 månaders uppsägningstid.

Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare har endast utgått i moderbolaget. Ingen rörlig ersättning i form av bonus har kostnadsförts för VD Anna Attemark och vVD Jennie Högstedt Björk under 2017. Under 2016 kostnadsfördes en summa om totalt 1 314 TSEK avseende detta.