Corporate-Governance-Header

Ersättning

Styrelsens ersättning

Till styrelsens ordförande och ledamöter har ett arvode för 2018 uppgående till totalt 870 TSEK (800) utgått, vilket är i enlighet med den ersättning till styrelsen som årsstämman beslutat.

Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 195 TSEK per år och övriga fyra ledamöter vardera 135 TSEK per år.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare

Grundlönen till verkställande direktören uppgick 2018 till 2 600 TSEK (2 440). I augusti 2018 skedde ett VD-byte då tidigare vice VD Jennie Högstedt Björk tillträdde som VD istället för Anna Attemark varför angivet belopp innehåller ersättning till dessa båda individer under den tid då de innehaft befattningen VD. Den verkställande direktören har rätt till en månatlig pensionsavsättning motsvarande 30 procent av lönen. Pensionskostnaderna 2018 uppgick till 732 TSEK (648). Villkor för ersättningspaket för verkställande direktören beslutas av styrelsen. Mellan företaget och verkställande direktören gäller en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från styrelsen och 6 månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida.

Med ledande befattningshavare avses de fem befattningar som tillsammans med verkställande direktören utgjorde koncernledningen under 2018. Grundlönen till ledande befattningshavare, exklusive VD, för 2018 uppgick till 4 993 TSEK (5 077). Odd Molly betalar pensionspremier enligt avgiftsbestämd pensionsplan vilket motsvarar 16–23 procent av lönesumman. Pensionskostnader 2018 uppgick till 859 TSEK (968). Ledande befattningshavare har 3–6 månaders uppsägningstid.

Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare har endast utgått i moderbolaget. Ingen rörlig ersättning i form av bonus har kostnadsförts för VD Anna Attemark, vVD/VD Jennie Högstedt Björk eller vVD Sara Fernström under 2018 och inte heller för 2017.