Finansiell och övrig riskhantering

Odd Molly är utsatt för ett antal risker såväl vad gäller den egna verksamheten som branschen i stort. Riskerna kan delas upp i verksamhetsrelaterade risker samt finansiella och övriga risker.

Valutakursförändringar

Odd Molly exponeras för valutarisk vid inköp från leverantörer samt vid försäljning till utlandet. Cirka 60 procent av inköpen sker i EUR och 40 procent sker i USD. Odd Molly erhåller intäkter i ett flertal olika valutor som en följd av försäljning till utländska återförsäljare.

Eftersom bolagets redovisningsvaluta är svenska kronor och inköpen och en del av försäljningen sker i andra valutor är bolagets exponering mot valutasvängningar avseende svenska kronor stor, vilken i framtiden kan komma att få negativ effekt på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Även om bolaget hanterar denna valutaexponering genom säkringstransaktioner finns det inga garantier för att bolagets säkringsstrategier är tillräckliga för att skydda rörelseresultatet från effekterna av framtida valutasvängningar. Bolagets målsättning är att säkra cirka 50 procent av nettotransaktionsexponeringen.

Baserat på 2018 års resultat och med den valutaexponering som rådde då skulle exempelvis en förändring av kursen EUR/SEK med +/– 10% påverkat koncernens resultat med –/+ 3,3 MSEK. En förändring av kursen USD/SEK med +/– 10% skulle ha påverkat koncernens resultat med –/+ 3,5 MSEK. Ovanstående räkneexempel utgår från koncernens varuförsäljning och varuinköp under 2018 och tar inte hänsyn till eventuella korrelerande faktorer eller att dessa även kan påverka andra poster i resultaträkningen.

Refinansierings-, ränte- och kreditrisk

Odd Molly har i dagsläget rörelsekapitalsfinansiering via checkkredit. Totalt kreditutrymme för checken var vi årets slut 35 MSEK och bolaget påverkas därmed till viss del av risker i refinansiering och ändrade upplåningsvillkor. Givet bolagets utveckling är refinansieringen av bolaget ett högt prioriterat ämne på både styrelse- och ledningsnivå för att säkerställa att en tillfredställande finansiering finns på plats. Bolagets likvida medel placeras med låg risk på inlåningskonto eller räntefond. Skillnader i ränteläge kan få effekt på koncernens ränteintäkter.

Odd Mollys kunder erhåller kredit efter godkänd kreditprövning. Det kan dock inte uteslutas att Odd Molly kan åsamkas förluster om en kund inte förmår att erlägga betalning. Kunders betalningssvårigheter kan medföra ett ökat lager, då Odd Molly inte levererar till kunder med obetalda förfallna fakturor. För ytterligare information om bolagets kundfordringar, se not 18 i bolagets årsredovisning.

2018 2017
Förändring i EUR-kurs, % +10 -10 +10 -10
Effekt på resultatet före skatt, MSEK -3,3 +3,3 -4,7 +4,7
Förändring på eget kapital, MSEK -3,3 +3,3 -4,6 +4,6
Förändring i USD-kurs, % +10 -10 +10 -10
Effekt på resultatet före skatt, MSEK -3,5 +3,5 -3,4 +3,4
Förändring på eget kapital, MSEK -2,5 +2,5 -2,5 +2,5

Råvarupriser och ledtider

Priser på råvaror såsom bomull, siden, ull mm kan öka på grund av ökad efterfrågan samt minskad tillgång, vilket kan leda till ökade inköpskostnader. Ökad efterfrågan kan även innebära längre ledtider från leverantörerna, vilket kan medföra ökade transportkostnader på grund av större andel flygfrakter samt att tyger eller garner måste förbokas innan Odd Molly erhållit ordrar från återförsäljarna.

Lagerrisk

Till den del Odd Molly är tvunget att hålla ett varulager exponeras bolaget för en risk i den mån varulagret inte blir sålt eller behöver säljas till reducerat pris.