Hållbarhetsrisker

Miljö

Ansvar

Odd Molly följer tillämpliga lagar och bedriver ett målinriktat miljöarbete. Odd Molly är sedan 2011 medlem i Kemikaliegruppen inom SWEREA/ IVF samt del av STWI. Genom Odd Mollys uppförandekod för leverantörer sig bolagets leverantörer att uppfylla krav inom miljöområdet.

Styrning

 • Odd Molly kräver att alla leverantörer följer reglerna om förbjudna kemikalier.
 • Odd Molly utbildar sina anställda och kunder i produktvård för längsta livslängd samt i materiakunskap.
 • I Odd Mollys hållbarhetsstrategi inkluderas även förbättringsplaner för de egna arbetsplatserna (centralt och butiker) vad gäller förbrukning och klimatkompensation.

Granskning

 • Odd Molly låter genom stickprover kontrollera sina leverantörer.

Risker och riskhantering

 • Ineffektiv resursanvändning i produktion och transport.
 • Utbildning av medarbetare om miljö.
 • Kontinuerlig kontroll och revidering av leverantörer.

Mänskliga rättigheter

Ansvar

Odd Molly följer tillämpliga lagar och internationella konventioner för mänskliga rättigheter som baseras på ILO-konventioner och FN:s barnkonvention. Uppförandekoden ställer också krav på leverantörer att respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter.

Styrning

 • Uppförandekoden är ett viktigt verktyg för att styra efterlevnad av mänskliga rättigheter.
 • Uppföljning och översyn av arbetsvillkor i produktion sker dels av Odd Mollys egna medarbetare, dels av oberoende externa organisationer.
 • Fair Wear Foundation tillhandahåller en visselblåsarlinje för fabriksarbetare.

Granskning

 • Odd Molly låter genom stickprover kontrollera sina leverantörer
 • Fair Wear Foundation genomför årligen besök på fabriker som tillverkar Odd Mollys produkter.

Risker och riskhantering

 • Affärsetik och goda arbetsförhållanden på fabrikerna där Odd Molly låter tillverka sina produkter är centralt vid val av leverantör.

Personal och sociala förhållanden

Odd Molly strävar efter ett öppet klimat med stor möjlighet för varje individ att utvecklas. Bolaget har en stark företagskultur. Odd Molly har också ett mångårigt samarbete med Fair Wear Foundation som framförallt stärker utvecklingen av goda sociala förhållanden bland bolagets leverantörer.

Styrning

 • Odd Molly har en jämställdhet och mångfaldsplan samt rutiner för kränkande särbehandlingar och antidiskriminering.
 • Utbildning för personal om ergonomi, yoga och massage på jobbet.
 • Bolaget har riktlinjer för sina leverantörer och följer Fair Wear Foundations uppförandekod.
 • Fair Wear Foundation tillhandahåller en visselblåsarlinje för fabriksarbetare.

Granskning

 • Odd Molly låter genom stickprover kontrollera sina leverantörer.
 • Utvärdering och uppföljning sker i samarbete med Fair Wear Foundation.

Risker och riskhantering

 • Odd Molly har inga egna fabriker, men tillverkar i olika delar av världen där levnadsstandard och villkor är lägre än i Sverige.
 • Skador och olyckor på arbetsplats är något som Odd Molly arbetar aktivt för att minimera.

Antikorruption

Odd Molly tillämpar en antikorruptionspolicy samt en uppförandekod för leverantörer. Etiska riktlinjer finns också i Odd Mollys handbok för medarbetare.

Styrning

 • Fair Wear Foundation tillhandahåller en visselblåsarlinje för fabriksarbetare bland bolagets leverantörer.

Granskning

 • Samtliga medarbetare skriver på policydokument för antikorruption.

Risker och riskhantering

 • Mutor vid och inför beställningar.
 • Interna och externa bedrägerier.
 • Intern utbildning i uppförandekod.