Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn gäller för samtlig behandling av personuppgifter inom Odd Molly International AB och de företag som är anknutna till Odd Molly International AB (”koncernen”). För dotterbolaget Odd Molly Sverige AB finns även en separat integritetspolicy https://oddmolly.com/sv/privacy-policy-and-security

Behandling av personuppgifter

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss inom koncernen. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vår hantering av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lag angående hantering av personuppgifter.

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka Integritetskyddsmyndighetens webbplats för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

Odd Molly International AB, org.nr. 556627-6241, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får koncernen dina personuppgifter?

Koncernen samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis kontaktar oss via sociala medier eller e-post, arbetar på något av våra fastighetsbolag eller leverantörsbolag, gör en felanmälan, ansöker om arbete hos oss, deltar vid möten och evenemang som anordnas av oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Koncernen kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.

Vilka uppgifter behandlas?

Koncernen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan till exempel vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, foto, uppgift om matpreferenser eller allergier, inloggnings-ID, IP-adress, logg för exempelvis in- och utpassering.

Varför behandlar koncernen uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av koncernen för bland annat följande ändamål:

 • använda för att kontakta dig,
 • hantera och administrera dokument som är kopplande till dig,
 • ta fram material, såsom exempelvis namnlappar, till möten och evenemang,
 • följa upp deltagande vid möten och evenemang,
 • skicka nyhetsbrev där vi informerar om vår verksamhet. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från våra nyhetsbrev.
 • kontrollera vilka besökare som befinner sig i koncernens lokaler,
 • hantera, administrera och återkoppla i ärenden som rör felanmälningar,
 • erbjuda användare behörighet till koncernens tjänster,
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring,
 • hantera och administrera arbetsansökningar,
 • använda som underlag för koncernens verksamhetsutveckling, exempelvis rörande IT-system och
 • föra statistik

När har koncernen rätt att behandla dina personuppgifter?

Koncernen har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig, efter en intresseavvägning som görs med ett berättigat intresse eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Koncernen kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av koncernen och koncernens personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Vi kan komma att använda de personuppgifter vi samlar in för att skicka nyhetsbrev, informera om vår verksamhet och bjuda in till arrangemang. Vi kan för detta ändamål behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer när de utför tjänster åt oss, som till exempel tryckerier, externa eventbyråer eller distributörer.

Du kan alltid välja att avregistrera dig från e-postutskick från koncernen. Avregistrering sker via en länk i våra nyhetsbrev och i andra utskick.

Dina personuppgifter kommer inte överföras till extern part för andra syften än ovan.

Överföring till tredje land

Koncernen överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar koncernen dina personuppgifter?

Koncernen sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Personuppgifter som tillhör en hyresgäst gallras således som utgångspunkt när hyresförhållandet upphört under förutsättning att personuppgifterna inte därefter behöver sparas för exempelvis bokföringsändamål.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Odd Molly International AB
Att. Dataskydd
Kornhamnstorg 6
111 27 Stockholm

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Koncernen arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Koncernen webbplatser använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Koncernen gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Odd Molly International AB
Att. Dataskydd
Kornhamnstorg 6,
111 27 Stockholm