Kallelse till årsstämma i Odd Molly

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 16 mars 2010

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2010 kl. 14.00 på Södra Teatern, lokal Södra Bar, Mosebacke Torg 1–3, 116 46 Stockholm.Förslag till beslut i korthet

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt vinstdisposition
• Som tidigare meddelats föreslår styrelsen en utdelning om 3,50 kronor (3,00) för räkenskapsåret 2009.

Val av styrelse
• Omval föreslås av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Karin Wallin-Norman, Karin Jimfelt-Ghatan, Mia Arnhult och Nils Vinberg samt Christer Andersson, som också föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Per Holknekt har avböjt omval.

Beslut om valberedning
• Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
• Styrelsen föreslår att ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska utgöras av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, övriga förmåner samt pension.

Kallelsen i sin helhet bifogas.För vidare information från Odd Molly, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD, telefon: 08-522 28 502, christina@oddmolly.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2010 klockan 08:00.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Molly-produkter såldes 2009 genom cirka 1450 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 42 länder runt om i världen. Odd Molly har 40 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles samt i den egna butiken i Stockholm. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.
Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com