Kommuniké från årsstämma 2014 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 29 april 2014Vid årsstämma i Odd Molly International AB idag, den 29 april, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2013. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2013. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman och Nils Vinberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tillman.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med oförändrat 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med oförändrat 100 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, varmed det totala arvodet uppgår till 650 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2015. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om emission av 100 000 tecknings­optioner samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag Odd Molly Sverige AB med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptioner till vissa ledande befattningshavare i bolaget.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och beslut om valberedning.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Tillman, styrelsens ordförande, 0733-50 61 20

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stil-koncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även fem egna fysiska butiker, en egen webbshop och två shop-in-shops. Odd Molly har 60 anställda. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2014 CET 17:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.