Kommuniké från årsstämma i Odd Molly 2010

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 23 april 2010

 Vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) den 22 april fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2009. Stämman beslutade att en utdelning om 3,50 kronor (3,00) ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2009.

 

Styrelse och revisorer

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Karin Jimfelt-Ghatan, Patrik Tillman, Nils Vinberg och Karin Wallin-Norman. Christer Andersson omvaldes till styrelsens ordförande. Besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag.

 

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med oförändrat 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med oförändrat 100 000 kronor vardera till de av styrelsens ledamöter som ej är anställda i bolaget, varmed det totala arvodet uppgår till 550 000 kronor.

 

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2007 för en tid av fyra år som bolagets revisor. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.

 

Valberedning

Årsstämman beslutade fastställa former för inrättande av valberedning inför kommande årsstämmor enligt valberedningens förslag och i linje med beslut vid årsstämman 2009.

 

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt förslag i kallelsen.

 

Odd Molly International AB (publ)

StyrelsenInformationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2010 klockan 08.00.

 

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Molly-produkter såldes 2009 genom cirka 1 450 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 42 länder runt om i världen. Odd Molly har 43 anställda på kontoren samt i de egna butikerna i Stockholm och Los Angeles. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

 

Kommande informationstillfällen

• Delårsrapport för det andra kvartalet, april-juni 2010, avges den 20 augusti 2010.

• Ordervärde för första halvåret 2011 (vår- och sommarkollektionerna) avges den 8 oktober 2010.

• Delårsrapport för det tredje kvartalet, juli-september 2010, avges den 21 oktober 2010.

 

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500

www.oddmolly.com