Ledning

VD leder koncernen och dess verksamhet inom de ramar styrelsen beslutat. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor inverkan på bolagets verksamhet, samt ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis gällande etableringar, investeringar och övriga strategiskt viktiga frågeställningar.

Koncernledningen, som leds av VD, består av chefer för väsentliga verksamhetsområden inom Odd Molly. Koncernledningen har månadsvisa möten där operativa frågeställningar behandlas. Dessutom utarbetar koncernledningen årligen en affärsplan som fastställs av styrelsen. Daglig kontakt mellan medlemmarna i koncernledningen är en förutsättning för en fungerande styrning och ledning. Koncernledningen bestod den 7 maj 2019 av Jennie Högstedt Björk (VD), Johanna Palm, Kristin Roos, Linn Thor, Mathias Ericsson och Joakim Karlsson. Styrelsens ordförande har årligen utvärderingssamtal med VD i enlighet med VD-instruktionen.