Sustainability-Header

Miljö

Odd Mollys strävar efter en produktutvecklingsprocess med minsta möjliga miljöpåverkan. I varje steg i produktionscykeln ska miljöaspekten vägas in, från val av material, produktion och transport, till att den färdiga produkten når butik.

Odd Molly arbetar aktivt med att motverka förekomsten av farliga kemikalier i produkter samt att säkerställa att REACH, kemikalielagstiftningen inom EU, efterlevs. Alla leverantörer måste skriva under att de följer reglerna om förbjudna kemikalier och Odd Molly låter genom stickprover kontrollera att så sker. Odd Molly är sedan 2011 medlem i Kemikaliegruppen inom SWEREA/IVF, som är en kunskapsplattform med syfte att hjälpa medlemsföretagen att motverka förekomsten av farliga ämnen i deras produkter samt förbättra bolagens informationsgivning kring frågor om kemikaliehantering.

För att i största möjliga mån bidra till att minska utsläppen av koldioxid är Odd Mollys förstahandsval av transportsätt alltid båtfrakt alternativt bilfrakt från leverantörer i Europa. Om detta inte är möjligt sker en kombination av flyg- och båttransport eller flygtransport. Odd Molly utvärderar löpande sina transporter för att hitta optimala lösningar. Ambitionen är att minimera antalet flygfrakter.

Odd Molly är sedan 2010 engagerade i ett samarbetsprojekt tillsammans med ett trettiotal företag inom den svenska textilindustrin – Sweden Textile Water Initiative. Syftet med initiativet är att arbeta proaktivt för att förstå och förbättra vattenpåverkan från textil- och läderproduktion. STWI har bland annat tagit fram gemensamma riktlinjer som stöd för en hållbar användning av vatten i produktionskedjan. STWI Projects, som är ett samarbete mellan SIWI, Sida och flera medlemsföretag, syftar till att med utbildning och stöd, göra det möjligt för tillverkarna att med enkla och kostnadseffektiva åtgärder minska förbrukningen av vatten, kemikalier och energi. Tre av Odd Mollys tillverkare, som står för cirka 16 procent av bolagets inköpsvolym, deltog i projektet för andra året i rad, nu också tillsammans med en av sina underleverantörer, ett färgeri.