Ny ledning och nytt kapital – redo för nästa steg

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 16 augusti 2018

1 april – 30 juni 2018

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 7 procent till 76,3 MSEK (82,0).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,6 procent (57,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,9 MSEK (-7,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,3 MSEK (-6,6).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,78 SEK (-1,15).

1 JANUARI – 30 juni 2017

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 13 procent till 181,8 MSEK (208,1).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 55,6 procent (55,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -18,6 MSEK (0,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till -17,0 MSEK (-1,9).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,95 SEK (-0,34).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,95 SEK (-0,32).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Genomförd företrädes- och övertilldelningsemission i juni tillförde bolaget 35,3 MSEK efter emissionskostnader.
 • Per den 30 juni 2018 uppgår aktiekapitalet i Odd Molly till 841 933 SEK och det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 8 419 333 aktier.
 • Ny VD, vice VD och affärsutvecklingschef i bolagets ledningsgrupp.

Kommentar från VD

Fullt fokus framåt

När jag nu tar över som VD har jag fullt fokus framåt, på att ta vara på möjligheterna av vårt grundliga konceptarbete och rulla ut Odd Molly i världen. Förändringen av bolaget kommer fortsätta i hög takt. De viktigaste områdena är att förstärka bolagets digitala närvaro och tillväxt, där vi har ett starkt utgångsläge, samt att skapa rätt förutsättningar för en acceleration av den internationella försäljningen. Detta i kombination med högre kostnadseffektivitet, optimerade processer och omprioriterade resurser kommer över tid att ge resultat i form av ökad tillväxt och lönsamhet, efter en period av omställning.

Hur ska Odd Molly lyckas accelerera den internationella tillväxten?

Plattform

Vi har bevisat att det går att öka tillväxttakten och varumärkeskännedomen om vi tar ett samlat grepp på marknaden – där en stark digital och selektiv fysisk närvaro ökar förutsättningarna för att lyckas driva försäljning i de olika distributionskanalerna. Mycket kraft har under senare år gått till att skapa ett tydligt livsstilskoncept, utveckla nya kategorier och varuslag. Samtidigt har vi legat i framkant gällande att växla över till online-försäljning, vilket är ett område jag brinner för och där vi redan kommit långt, framförallt i Sverige. Nu är vi redo för nästa steg.

Människor

Vi behöver rätt organisation för genomförandet, och jag är glad att vi rivstartar hösten med flera nyckelpositioner på plats. Sara Fernström är ny vice VD, med uppdrag att ställa om affärsmodellen till ökat digitalt fokus och större partnernätverk samt skapa förutsättningar för en ökad internationell försäljning. Vi har också förstärkt vårt team med en ny internationell försäljningschef samt en affärsutvecklingschef som ska säkerställa att våra expansionsplaner genomförs klokt, genom effektiva processer, för att få bäst avkastning.

Kapital

Vi har som sagt ett starkt koncept och rätt människor på plats för att ta nästa steg. Men omställningen och ökad andel egen försäljning, inte minst via den egna webbshopen, kräver också kapital. Jag är därför mycket glad över att Odd Molly genomförde en lyckad, fulltecknad nyemission i juni vilket ger oss rätt förutsättningar att genomföra vår strategi.

Vad hände i kvartalet?

Det andra kvartalet är säsongsmässigt Odd Mollys minsta. Omsättningen minskade med 7 procent jämfört med samma period förra året. Den lägre försäljningen är i huvudsak kopplad till de fysiska butikernas utmaningar i Sverige. Andelen försäljning i digitala kanaler – egen web och externa web-återförsäljares – är nu en bra bit över 40 procent.

Vi genomförde många offensiva marknadssatsningar där Queens of Pop i sommar var en höjdpunkt. Odd Molly var huvudsponsor till festivalen med endast kvinnliga artister. Festivalens mission om att föra samman människor i en inspirerande och kärleksfull atmosfär för ett mer respektfullt samhälle stämmer väl överens med våra tankar och hur vi ser på Molly och omvärlden.

Vad ligger närmast på agendan?

Vårt uttalade fokus är att öka försäljningen på den internationella marknaden. Idag sker närmare 70 procent av all vår försäljning i Sverige. Vår bedömning är att Odd Mollys stil och koncept är minst lika attraktiva på den globala marknaden som på den svenska. Med nya strategiska åtgärder och förstärkt kompetens ser vi med spänning fram emot detta.

Vi kommer även att fortsätta satsa på vår hemmamarknad, inte minst digitalt, och kritiskt utvärdera vår närvaro via egna fysiska butiker, där ett antal beslut om stängningar redan fattats.

Vi har fullt fokus på att få utväxling på det grundarbete vi gjort och nå ut i övriga världen med vårt starka koncept och varumärke. Allt hänger ihop och med ett samlat grepp, större internationell kompetens, kapitalförstärkning, kostnadsfokus och massa ny energi ska vi få fler Mollys i världen.

Jennie Högstedt Björk, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.