Nytt antal aktier och röster i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 29 juni 2018

Den 18 juni 2018 offentliggjorde Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) utfallet i den företrädesemission som Bolaget genomfört efter beslut av årsstämman den 4 maj 2018. Företrädesemissionen övertecknades med 39,1 procent, varför styrelsen i Bolaget genom bemyndigande från årsstämman beslutade att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (övertilldelningsemission) för att tillgodose överteckningen av företrädesemissionen. Företrädes- och övertilldelningsemissionen ägde rum i juni, vilket resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Bolaget har ökat.

Efter genomförande av företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen har 1 917 333 respektive 750 000 nya aktier emitterats, vilket ökar Bolagets aktiekapital med totalt 266 733,3 SEK.

Per den 29 juni 2018 uppgår aktiekapitalet i Odd Molly till 841 933,3 SEK och det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 8 419 333 aktier. Per samma datum uppgår det totala antalet röster i Bolaget till 8 419 333.

Per dagens datum finns inga återköpta aktier i Bolaget.