Sustainability-Header

Produktion

Odd Molly har ingen egen tillverkning utan låter producera sina kollektioner hos utvalda leverantörer i Kina, Indien, Italien, Litauen, Portugal, Spanien, Sri Lanka, Bulgarien och Marocko. Med många handgjorda och komplicerade detaljer i plaggen ställer Odd Molly särskilt höga krav på sina leverantörer. Valet av tillverkare är baserat på produktkvalitet och leveranssäkerhet, men även etik- och miljöarbete väger tungt liksom att produktionen är ekonomiskt försvarbar. Leverantören måste följa Fair Wear Foundations “Code of Labour Practice” och Odd Mollys ”Quality Assurance & Chemical Agreement”.

Odd Molly ser löpande över sitt nätverk av samarbetspartner, även om ambitionen är att värna nära samarbeten och långa rela- tioner. Det är bra för både bolaget och leverantören – och det bidrar till att skapa hållbara produkter. Som ett led i att Odd Molly alltmer utvecklas till ett livsstilsvarumärke sker också en produktbreddning vilket innebär att nya leverantörer med specialistkompetens kan tillkomma. Totalt arbetade Odd Molly med 45 (50) tillverkare under året. Baskriterier för att välja en tillverkare är:

  • Generell bedömning av produktionsanläggning, arbetsförhållanden och dess ledning
  • Produktkvalitet, produktion och detaljer
  • Leveranssäkerhet
  • Pris – rimlighet för att möta krav på bruttomarginal
  • Regelefterlevnad
  • Övergripande affärsmannaskap och professionalism
  • Kundreferenser
  • Riskbedömning av land och region

Odd Molly arbetar dels direkt med sina leverantörer, dels genom samarbeten med produktionsagenter i Indien och Portugal. Produktionsagenten arbetar i nära dialog med Odd Mollys pro- duktionsavdelning för att finna rätt tillverkare för bolagets behov. Odd Molly använder tredjepartsinspektioner i Kina för att säkra kvalitetskontroll. Denna part utför kontroller av färdiga produkter innan de godkänns för leverans till Sverige och genomför även inspektioner under produktionsprocessens gång för att säkerställa att plaggen når upp till Odd Mollys högt ställda krav. Odd Mollys eget design- och produktionsteam besöker tillverkarna regelbundet för att diskutera utvecklingsmöjligheter, teknik och kvalitetsfrågor, normalt sett två gånger per år.