Corporate-Governance-Header

Revisor

Revisorerna utses av aktieägarna på årsstämman. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VDs löpande förvaltning. Ernst&Young valdes till revisionsbolag vid årsstämman 2007 och omvaldes vid årsstämman 2018 för ytterligare ett år.

Huvudansvarig revisor är Jonas Svensson. Den externa revisionen utförs enligt god revisionssed. Revisorerna har lämnat såväl muntliga som skriftliga rapporter till revisionsutskottet och styrelsen gällande såväl revisionsuppdraget som granskningen av den interna kontrollen.