Revisor

Revisorerna utses av aktieägarna på årsstämman. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VDs löpande förvaltning. Årsstämman 2020 beslutade att välja PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Huvudansvarig revisor är Tobias Stråhle. Den externa revisionen utförs enligt god revisionssed. Revisorerna har lämnat såväl muntliga som skriftliga rapporter till revisionsutskottet och styrelsen gällande såväl revisionsuppdraget som granskningen av den interna kontrollen.