Odd Molly logo

Odd Molly förvärvar lager och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 13 januari 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK. Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om cirka 5,5 MSEK under ett 10-årigt så kallat triple-net avtal med ett driftnetto om cirka 4,9 MSEK.   Köpeskillingen uppgår till cirka 37 MSEK. Odd Molly avser betala köpeskillingen genom en riktad emission av högst 926 735 nya stamaktier till kursen 16 SEK per aktie samt genom banklån och säljarreverser.
Odd Molly logo

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 30 december 2020 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 16 797 607.
Odd Molly logo

Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistik Park tecknar avsiktsförklaring att uppföra logistikbyggnader

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 22 december 2020 Den 15 december 2020 tillträdde Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) ett större mark- och utvecklingsområde beläget vid Vaggeryd utmed E4. Intresset från olika aktörer som önskar etablera sig på området är stort. Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistik Park har idag tecknat bolagets första två avsiktsförklaringar om att uppföra lager- och logistikbyggnader om cirka 6 000 kvadratmeter på området, med planerad inflyttning i november 2021. Bedömt hyresvärde uppgår till drygt 4,1 MSEK, med en genomsnittlig hyrestid om cirka 9 år.  
Odd Molly logo

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring att förvärva tre lager- och logistikfastigheter, inklusive snabbväxande self storage-rörelse

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 22 december 2020   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har den 21 december ingått avsiktsförklaring om att förvärva tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 52,5 MSEK. Fastighetsbestånden genererar årliga hyresintäkter om cirka 6,0 MSEK med ett driftnetto om cirka 4,7 MSEK. I förvärvet ingår även en framgångsrik self storage-verksamhet som Odd Molly planerar att expandera under nuvarande ägares regi som ett självständigt affärsområde inom Odd Mollys fastighetsverksamhet. Köpeskillingen uppgår till cirka 45 MSEK. Odd Molly avser betala köpeskillingen genom en riktad emission av högst 1 437 500 nya stamaktier till kursen 16 SEK per aktie samt genom banklån och säljarreverser.
Odd Molly logo

Odd Molly offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG.   Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 11 december 2020
Odd Molly logo

Odd Molly offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 10 december 2020
Odd Molly logo

Odd Molly offentliggör prospekt inklusive indikativ resultatpåverkan i det fjärde kvartalet till följd av värdering av förvärvade fastigheter

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG.   Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 20 november 2020
Odd Molly logo

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 30 oktober 2020 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 17 326 778.
Odd Molly logo

Odd Molly förvärvar ytterligare två logistik- fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde på 160 MSEK och planerar att genomföra riktade emissioner om totalt drygt 57 MSEK

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 26 augusti 2020   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller bolaget) har idag ingått avtal om att förvärva två logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 23 790 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 13,8 MSEK och driftnetto om cirka 10,7 MSEK. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 160 MSEK. Transaktionen sker genom två bolagsförvärv där Trenäs Förvaltning AB (”Trenäs”) äger 100 procent av det ena bolaget medan det andra bolaget har två andra ägare utöver Trenäs (tillsammans ”säljarna”). Tillträdet är planerat till den 22 oktober 2020. I samband med tillträdet planerar Odd Molly att genomföra en riktad emission av 3 750 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till Trenäs, givet godkännande på extra bolagsstämma i Odd Molly, samt en riktad kontant nyemission om totalt 3 400 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget The Phoenix Insurance Company Ltd (tillsammans ”Phoenix”), inom ramen för befintligt mandat. Totalt planeras emissioner om drygt 57 MSEK.
Odd Molly logo

Odd Molly förvärvar fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland med ett underliggande fastighetsvärde på 128 MSEK och planerar att genomföra riktade nyemissioner om totalt drygt 34 MSEK

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 18 augusti 2020   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller bolaget) har idag ingått avtal om att förvärva fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland genom förvärv av 100 procent av aktierna i Millennium Fastigheter AB.  Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 29 840 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 11,7 MSEK och driftnetto om cirka 9,8 MSEK. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 128 MSEK. Tillträdet är planerat till den 1 september 2020. I samband med tillträdet av förvärvet planerar Odd Molly att genomföra en riktad emission av 4 260 110 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 SEK per aktie till säljarna av Millenium Fastigheter AB samt en riktad kontant nyemission om totalt 2 916 668 nya stamaktier av serie A till kurs 4,8 kr per aktie till en grupp investerare. Totalt planeras emissioner om drygt 34 MSEK.
Odd Molly logo

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring som skapar ledande digital marknadsplats för secondhand-mode

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 22 juli 2020   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag ingått en avsiktsförklaring med Ytrade Group AB som driver den snabbt växande digitala handelsplatsen Yaytrade. Avsiktsförklaringen innebär att Odd Mollys helägda dotterbolag Used By International AB, som bedriver e-handelsplattformen Used By för secondhand-försäljning av varumärkeskläder går samman med Ytrade Group (”Yaytrade”). Odd Molly kommer efter genomförd transaktion äga cirka 40 procent i det sammanslagna bolaget. Transaktionen värderar Used By till cirka 27 MSEK och planeras genomföras under augusti 2020.
Odd Molly logo

Odd Molly offentliggör prospekt samt datum för investerarträffar inför företrädesemission

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten, kräver registrerings- eller andra åtgärder utöver dem som följer av svensk rätt eller är föremål för legala restriktioner.
Odd Molly logo

Styrelsen i Odd Molly föreslår till årsstämman en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 25 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Odd Molly gör varumärkessatsning och samarbetar med Aggregate Media via riktade nyemissioner om totalt 5 MSEK

Odd Molly genomför offensiva marknadssatsningar under 2019 för att stärka varumärkeskännedom och försäljning i såväl egna kanaler som hos återförsäljare. I samband med detta har ett avtal ingåtts med Aggregate Media som medför effektiv exponering i breda kanaler. Styrelsen har beslutat att utnyttja delar av det mandat som bolagsstämman 2018 gav och genomför som led i denna satsning en riktad kvittningsemission och en riktad kontant nyemission om totalt 5 MSEK till Aggregate Media om totalt 500 000 aktier till kursen 10 SEK.

Inbjudan till investerarpresentation

Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Jennie Högstedt Björk, CEO, och Johanna Palm, CFO, kommer att presentera bokslutskommunikén för 2018 samt ge möjlighet att ställa frågor.

Inbjudan till investerarpresentation

Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Johanna Palm, CFO, kommer att presentera delårsrapport Q3 2018 samt ge möjlighet att ställa frågor.

Ny ledning och nytt kapital – redo för nästa steg

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 16 augusti 2018. 1 april – 30 juni 2018. Den totala nettoomsättningen minskade med 7 procent till 76,3 MSEK (82,0). Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,6 procent (57,6). Rörelseresultatet uppgick till -11,9 MSEK (-7,5).

Inbjudan till investerarpresentation

Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Jennie Högstedt Björk, VD, och Johanna Palm, CFO, kommer att presentera delårsrapport Q2 2018 samt ge möjlighet att ställa frågor. Delårsrapport Q2 2018 publiceras torsdagen den 16 augusti kl. 08:00.  
Odd Molly logo

Odd Mollys företrädesemission övertecknad med 39 procent. Bolaget genomför övertilldelningsemission och tillförs sammantaget 37,3 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Odd Molly logo

Odd Molly offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet samt bjuder in till investerarträff

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Odd Molly logo

Odd Molly offentliggör ny finansiell information i samband med investerarträffar inför genomförande av företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Odd Molly logo

Odd Molly satsar för accelererad omställning och fortsatt tillväxt online –beslutar om företrädesemission av aktier om 26,8 MSEK samt föreslår bemyndigande om övertilldelningsoption om 10,5 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Odd Molly årsredovisning 2017

Stockholm den 28 mars 2018 Odd Mollys årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.oddmolly.com.

Inbjudan till investerarpresentation

Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Anna Attemark, VD, och Johanna Palm, CFO, kommer att presentera bokslutskommunikén för 2017 samt ge möjlighet att ställa frågor. Bolagets bokslutskommuniké 2017 publiceras fredagen den 16 februari kl. 08:00
Odd Molly logo

Valberedning inför Odd Molly International ABs årsstämma 2018

Enligt beslut från Odd Mollys årsstämma 2017 ska valberedningen utses av de tre till röstantalet största aktieägare som önskar utse varsin representant, senast sex månader före årsstämman. Aktieägarnas storlek baseras på Euroclear Sweden ABs förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Odd Molly i samarbete med We aRe SpinDye®

Odd Molly är det första modevarumärket som samarbetar med företaget We aRe SpinDye® – ett företag som erbjuder hållbara infärgningstekniker för syntetiska material i klädindustrin.
Odd-Molly-Q3-2017

Inbjudan till Investerarpresentation

Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Anna Attemark, vd, och Johanna Palm, CFO, kommer att presentera delårsrapport Q3, 2017 samt ge möjlighet att ställa frågor. Delårsrapport Q3, 2017 publiceras tisdagen den 24 oktober kl. 08:00.
Odd-Molly-Interim-Report-Q2-2017

Inbjudan till Investerarpresentation

Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Anna Attemark, vd, och Johanna Palm, CFO, kommer att presentera delårsrapport Q2, 2017 samt ge möjlighet att ställa frågor. Delårsrapport Q2, 2017 publiceras onsdagen den 16 augusti kl. 08:00.
Odd Molly logo

Kommuniké från årsstämma 2017 i Odd Molly International AB (Publ)

Vid årsstämma i Odd Molly International AB idag, den 11 maj 2017, fastställdes moder­bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade att en utdelning om 1,00 SEK ska utgå för räkenskapsåret 2016 med avstämningsdag den 15 maj 2017. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Delarsrapport Q1 2017 Featured

Fortsatt tillväxt i en bransch i förändring

1 januari - 31 mars 2017 · Den totala nettoomsättningen uppgick till 126,1 MSEK (117,7), en ökning med 7 procent. · Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,0 procent (54,2). · Rörelseresultatet uppgick till ...
Odd Molly logo

Odd Molly och Charlotte Kemp Muhl i samarbete

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 maj 2011   Odd Mollys vår/sommarkollektioner för 2012 lanseras i samarbete med den amerikanska modellen Charlotte Kemp Muhl. Samarbetet inleddes då Charlotte framträdde på Odd mollys vår/sommar 2011 visning under New Yorks modevecka med bandet ” The Ghost of a Saber Tooth Tiger”. Bandet har hon tillsammans med pojkvännen Sean Lennon. Paret har också startat ett skivbolag, Chimera Music, tillsammans.
Odd Molly logo

Odd Molly får nya utmärkelser

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 22 november 2010   Sedan starten 2002 har Odd Molly stolt mottagit ett flertal priser och utmärkelser för både det kreativa innehållet och den affärsmässiga utvecklingen. En av de stora milstolparna var Damernas Värld Guldknappen för två år sedan. I höst har det blivit ännu fler.
Odd Molly logo

Ordervärde för vår/sommar 2011 uppgår till 165 MSEK

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 8 oktober 2010 Odd Mollys nyligen avslutade införsäljning av vår- och sommarkollektionerna 2011 visar på ett ordervärde på cirka 165 MSEK, vilket är cirka 9 procent lägre jämfört med de cirka 180 MSEK för motsvarande kollektioner året innan. För första halvåret 2011 tillkommer en leverans i juni till skillnad från föregående år. Valutakursutvecklingen har påverkat ordervärdet negativt omräknat i svenska kronor.
Odd Molly logo

Ordervärde för höst/vinter 2010 – ökar 11 procent

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 13 april 2010 Odd Mollys införsäljning av höst- och vinterkollektionerna 2010 visar på fortsatt stabil tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. Lagda order för höst/vinter 2010 uppgår till cirka 175 MSEK, vilket är en ökning med cirka 11 procent jämfört med ordervärdet om 158 MSEK för motsvarande kollektioner året innan.
Odd Molly logo

Kallelse till årsstämma i Odd Molly

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 16 mars 2010 Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2010 kl. 14.00 på Södra Teatern, lokal Södra Bar, Mosebacke Torg 1–3, 116 46 Stockholm.
Odd Molly logo

Odd Mollys nya herrsatsning lanseras: post fire dew

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 21 januari 2010 Post fire dew är namnet på ett nytt svenskt modevarumärke. Odd Mollys Creative Director Per Holknekt har tillsammans med chefsdesignern för herr, Ylva Liljefors, utvecklat en herrkollektion som kommer ut till externa återförsäljare hösten 2010. Redan från start lanseras varumärket internationellt via säljagenter i Sverige, Norge, Tyskland, Belgien, England, Italien, Spanien och Schweiz. Kollektionen omfattar ett 60-tal plagg med fokus på jackor och överdelar.
Odd Molly logo

Odd Molly öppnar butik i Köpenhamn

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 14 december 2009 Odd Molly öppnar sin första butik i Danmark, mitt i Köpenhamns modekvarter. Det här blir bolagets tredje butik i egen regi, med syftet att visa upp en helhet i Odd Mollys kollektion, och kompletterande produkter, i en butiksmiljö utformad för varumärket.
Odd Molly logo

Odd Molly planerar listbyte

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 4 december 2009 Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) har för avsikt att ansöka om notering av bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm. Noteringen på NASDAQ OMX Stockholm väntas ske under 2010. Odd Mollys aktie handlas sedan den 18 juni 2007 på First North.
Odd Molly logo

Ordervärde för vår/sommar 2010 ökar 25 procent till 180 MSEK

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 8 oktober 2009 Odd Mollys nyligen avslutade införsäljning av vår- och sommarkollektionerna 2010 visar på fortsatt god tillväxt. Lagda order för vår/sommar 2010 uppgår till drygt 180 MSEK, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med ordervärdet om knappt 145 MSEK för motsvarande kollektioner året innan.
Odd Molly logo

Odd Molly öppnar butik på Robertson Boulevard i Los Angeles

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 29 september 2009 Odd Molly ökar närvaron i USA och öppnar sin första egna butik där under våren 2010. Butiken kommer att ligga mitt i Los Angeles trendigaste distrikt och är ytterligare ett steg i satsningen på att nå en starkare ställning på den amerikanska marknaden. Butiken gör att Odd Molly kan visa upp en helhet i sin kollektion i en miljö som är unik för varumärket och ska ses som ett komplement och stöd till befintliga återförsäljare.
Odd Molly logo

Halvårsrapport 1 januari 2009 – 30 juni 2009

Stockholm den 20 augusti 2009 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2009 FORTSATT ÖKAD FÖRSÄLJNING UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2009 1 januari – 30 juni 2009 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 151,0 MS...
Odd Molly logo

Odd Molly går med i Fair Wear Foundation

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 3 juni 2009 Odd Molly är ett designföretag med extern tillverkning hos noggrant utvalda leverantörer i ett antal länder i Asien och Europa. Bolaget har alltsedan starten 2002 värnat om att vara en god världsmedborgare och att ta ansvar i sina relationer. Odd Molly har som ambition att ständigt förbättra sitt etik- och miljöarbete – därför går bolaget in som medlem i Fair Wear Foundation som är en oberoende organisation som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren inom textilindustrin.
Odd Molly logo

Odd Molly satsar på herrkläder

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 26 maj 2009 Odd Molly har sedan 2002 utvecklat kläder för kvinnor och har med framgång etablerat varumärket i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Bolaget har det senaste året inlett licenssamarbeten inom produktgrupperna glasögon och hudvård. Nu väljer Odd Molly att ta steget in i herrsegmentet för att möta en efterfrågan på manliga, lediga och personliga herrkläder. Planerad lansering av Odd Mollys första herrkollektion på ett urval marknader beräknas ske hösten 2010.
Odd Molly logo

Kommuniké från årsstämma i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 24 april 2009 Vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) den 23 april fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2008. Stämman beslutade att en utdelning om 3,00 kronor (0,00) ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2008.
Odd Molly logo

Ordervärde för höst/vinter 2009 – ökar 23 procent

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 8 april 2009 Odd Mollys nyligen avslutade införsäljning av höst- och vinterkollektionerna 2009 visar, trots tuffa marknadsförutsättningar, en fortsatt god tillväxt jämfört med motsvarande period 2008. Lagda order för det andra halvåret 2009 uppgår till drygt 158 MSEK, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med ordervärdet för motsvarande period föregående år.
Odd Molly logo

Odd Molly lanserar nytt produktområde – hudvård

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 12 november 2008 Odd Molly breddar sitt sortiment och lanserar produkter inom hudvård under nästa år. Satsningen sker tillsammans med det svenska läkemedelsföretaget CCS. Produkterna blir en naturlig förlängning av Odd Mollys befintliga utbud av kläder som kombinerar kvinnligt och sinnligt med en känsla av ”en härlig söndagsmorgon”.
Odd Molly logo

Odd Molly väljer BSK Arkitekter

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm 20 oktober 2008 När Odd Molly öppnar sin första egna konceptbutik i centrala Stockholm kommer den att vara signerad av två av Sveriges mest spännande inredningsarkitekter. Tove Sjöberg och Hedvig Andersson på BSK Arkitekter har valts för uppdraget att skapa en butiksmiljö i internationell klass som ska våga överraska, vara kvinnligt lyxig och samtidigt uttrycka en egen åsikt – med en självklar förankring i varumärkets kärna.
Odd Molly logo

Ordervärde för vår/sommar 2009 – ökar 12 procent

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 9 oktober 2008 Odd Mollys nyligen avslutade införsäljning av vår- och sommarkollektionerna 2009 visar på fortsatt tillväxt jämfört med motsvarande period 2008. Lagda order för det första halvåret 2009 uppgår till drygt 138 MSEK, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med försäljningen på knappt 124 MSEK för motsvarande period året innan. Utöver detta har ytterligare order lagts på drygt 6 MSEK för leverans redan i december 2008.
Odd Molly logo

Odd Molly öppnar butik

Odd Molly öppnar sin första egna konceptbutik i centrala Stockholm. Butiksetableringen sker för att kunna visa helheten i kollektionen i en miljö som andas varumärkets kärnvärden och ska ses som ett komplement och stöd till befintliga återförsäljare.
Odd Molly logo

Odd Molly vinner Sveriges mest prestigefyllda designpris

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 15 augusti 2008 Odd Mollys designchef Karin Jimfelt-Ghatan har tilldelats Sveriges mest prestigefyllda designpris – Damernas Världs Designpris Guldknappen 2008. Priset delades ut vid en ceremoni på Cirkus i Stockholm under torsdagskvällen.
Odd Molly logo

Odd Molly lanserar världens första webbplats i tyg!

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 11 augusti 2008 Inför presentationen av Odd Mollys vår- och sommarkollektioner 2009, lanseras en ny webbplats och en global kampanj online. Sajten är unik i sitt slag och gjord helt i Odd Mollys egendesignade tyger.
Odd Molly logo

Svenska Odd Molly och Helena Christensen i samarbete

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 21 juli 2008 Odd Mollys vår/sommarkollektioner för 2009 lanseras i samarbete med den danska supermodellen Helena Christensen. Samarbetet invigs då Odd Molly premiärvisar dessa kollektioner under danska modeveckan i augusti, närmare bestämt på Odd Mollys World Premiere Runway Show fredagen den 8/8 kl 20.00 på D´Angleterre i Köpenhamn. Helena Christensen är Odd Mollys värdinna för kvällen.
Odd Molly logo

Två nya distributörer och glasögon ny produktgrupp

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 16 april 2008 Odd Molly fortsätter att utöka sin internationella närvaro och tecknar avtal med två nya distributörer, en i Kina/Hong Kong och en i Dubai. Första order sker i samband med nästa kollektion, vår/sommar 2009. Samtidigt breddas erbjudandet till att omfatta även glasögon.
Odd Molly logo

Ordervärde för höst/vinter 2008 – ökar med 58 procent

Odd Mollys nyligen avslutade införsäljning av höst- och vinterkollektionerna 2008 visar en fortsatt god tillväxt jämfört med motsvarande period 2007. Lagda order för det andra halvåret 2008 uppgår till drygt 129 MSEK, vilket är en ökning med 58 procent jämfört med försäljningen för motsvarande period föregående år.
Odd Molly logo

Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 18 mars 2008 Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 april 2008 kl. 15:00 på Södra Teatern, lokal Södra Bar, Mosebacke Torg 1–3, 116 46 Stockholm.
Odd Molly logo

Ledande institutionell investerare i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 16 november 2007 Fidelity International har idag förvärvat 368 900 aktier i Odd Molly International AB, motsvarande cirka 6,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Säljarna av aktierna, som är fyra av bolagets huvudägare, har samtliga pro rata sålt cirka 10 procent av sina respektive innehav. Försäljningen har skett enligt nedan och med Swedbanks medgivande.
Odd Molly logo

Order spring/summer 2008 – increase by 158 per cent

PRESS RELEASE Stockholm the 4th October 2007 Odd Molly is a Swedish company which designs, markets and sells fashion for women to external retailers around the world. Order deadline for spring and summer 2008 was this week and Odd Molly has received binding orders for the first six months 2008 for approximately MSEK 125 compared to MSEK 48.5 for the first six months 2007. This is an increase with 158 per cent compared to the same period 2007.
Odd Molly logo

Order för vår/sommar 2008 – ökar med 158 procent

Odd Mollys nyligen avslutade införsäljning av vår-/sommarkollektionen 2008 visar en fortsatt mycket stark tillväxt. Lagda order för det första halvåret 2008 ökade med 158 procent till cirka 125 MSEK jämfört med motsvarande period 2007, då försäljningen uppgick till 48,5 MSEK.
Odd Molly logo

Stockholms Handelskammares pris Export Hermes tilldelas svenska Odd Molly.

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 29 augusti 2007 Odd Molly har tilldelats Export Hermes av Stockholms Handelskammare och fonden för exportutveckling för stora framgångar på exportmarknaden. Priset delas ut idag på Stockholms Handelskammare av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.
Odd Molly logo

Fyra nya agenter tecknade – Belgien, Grekland, Portugal och Island

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 16 juli 2007 Odd Molly stärker sin representation i Europa och tecknar avtal med fyra nya försäljningsagenter på marknaderna Belgien, Grekland, Portugal och Island. Första orderläggningen kommer att ske i höst i samband med införsäljningen av vår- och sommarkollektionerna 2008.
Odd Molly logo

Odd Molly förstärker organisationen

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 juni 2007 Under den senaste tiden har Odd Molly anställt nio personer för att ytterligare stärka den växande organisationen. Bland annat har en designer, inköpare, CFO och export- och importkoordinator rekryterats. Dessutom har två personer anställts till det nyöppnade kontoret i Los Angeles.
Odd Molly logo

Stort intresse för Odd Molly – kraftigt övertecknat

Intresset för att teckna aktier i Odd Molly har varit mycket stort i samband med att aktien upptas till handel på First North. Erbjudandet övertecknades cirka tio gånger. Handel i aktien beräknas inledas måndagen den 18 juni 2007.
Odd Molly logo

Odd Molly till First North

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och modig design i kombina...