Sustainability-Header

Socialt

Sedan 2009 är Odd Molly medlem i Fair Wear Foundation – en oberoende organisation vars mål är att förbättra arbetsvillkoren inom textilindustrin. Tillsammans med organisationen driver Odd Molly ett aktivt och kontinuerligt förbättringsarbete på fabrikerna. Samarbetet innebär bland annat att organisationen gör inspektioner av Odd Mollys leverantörer enligt en gemensamt framtagen plan.

The Fair Wear FoundationFair Wear Foundation utvärderar löpande Odd Molly som medlem för att säkerställa att företaget internt arbetar på ett optimalt sätt för att följa den uppsatta planen och aktivt verkar för att åstadkomma förändring tillsammans med sina leverantörer. Utvärderingarna publiceras på Fair Wear Foundations och Odd Mollys hemsidor. Graderingskategorierna spänner från ”Need improvements” till ”Leader”. Odd Molly har för närvarande graderingen ”Good”.

Målet med Fair Wear Foundations arbete och revisioner är att i första hand utvärdera och förbättra förhållandena i Odd Mollys befintliga fabriker. Inspektionerna är alltid föranmälda för att bibehålla goda relationer med leverantörerna och bidra till en dialog om förbättringsarbetet.

Odd Molly har uppnått kravet att leverantörer motsvarande 90 procent av produktionsvolymen årligen ska inspekteras.

Huvudområden som kontrolleras är

  • Frivilligt vald anställning
  • Diskriminering
  • Barnarbete
  • Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar
  • Levnadslön
  • Övertid
  • Säkra och hälsosamma arbetsförhållanden
  • Lagligt bindande anställningsförhållande

Vid kontrollerna framkom att inom områdena levnadslöner, medvetenhet bland arbetarna och reglerad övertid behöver det långsiktiga förändringsarbetet fortgå. Fair Wear Foundation strävar efter att fabrikerna, utöver att följa rådande lagar gällande minimilöner, ska betala ut löner som arbetarna kan leva på. Inspektionerna har visat att det här är ett område som fortfarande kan förbättras. Bedömningen är att leverantörerna är positiva till att följa de förbättringsplaner som tas fram. Levnadslöner är alltjämt den största utmaningen.

Under 2018 genomfördes två (fyra) nya revisioner samt uppföljning av de som gjorts tidigare. Totalt har fler än 25 uppföljningar gjorts. Två (en) av Odd Mollys leverantörer engagerades i Fair Wear Foundations utbildningsprogram för arbetarna under 2018 med målet att öka kunskapsnivån och medvetenheten för att fabrikerna på egen hand ska kunna göra hållbara förbättringar. Det är fortfarande en utmaning att öka medvetenheten inom området på fabrikerna, varför Odd Molly fortsätter att fokusera på arbetet. Fair wear Foundation har en hotline dit arbetare kan ringa för att rapportera eventuella klagomål eller brister. Rapporter om anmälningarna och hur dessa hanterats finns att läsa på www.fairwear.org.