Strategi

Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att skapa intressanta kollektioner, starka varumärken samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler och försäljningsmodeller. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Tillväxtstrategin är att stärka bolagets digitala och internationella närvaro med minskad kostnadsmassa, komplexitet och kapitalbindning genom att stärka varumärkespositionen med ett tydligt sortiment, renodla kanalstrategin med fokus på online, fokusera på internationell tillväxt genom partners och digitala kanaler.

Vidare genomför Odd Molly en strategisk breddning av verksamheten med fokus att successivt förvärva och utveckla attraktiva lager- och logistikfastigheter och vara en utmanare och växande aktör på logistikmarknaden. Efterfrågan på väl belägna lager- och logistikfastigheter bedöms som stark och stödjs långsiktigt av den pågående digitaliseringen och ökande andelen e-handel. Fastigheter med långa hyreskontrakt till stabila hyresgäster prioriteras och genererar stabila resultat, kassaflöden och värdetillväxt. Ambitionen är att fortsätta utveckla denna verksamhet och öka närvaron som fastighetsaktör. Breddningen kommer bidra positivt till koncernens finansiella förutsättningar och därmed även stödja den pågående strategiska omställningen av modeverksamheten. I takt med att verksamheterna utvecklas i de olika bolagen ses även koncernen över för att säkerställa optimal legal struktur. Utvärderingen inkluderar möjligheten att dela upp verksamheterna i två separata bolag.