Corporate-Governance-Header

Styrelsens arbete

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolags- ordningen samt gällande arbetsordning inklusive den instruktion som utfärdats avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD.

Under 2017 har styrelsen haft nio protokollförda sammanträden. Under sammanträdena behandlade styrelsen resultatställning, balansomslutning, delårsrapporter och årsredovisning samt marknadsbedömningar, riskanalys, affärsverksamhetens inriktning, organisationsfrågor, strategi, affärsplan samt varumärkesutveckling.

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av styrelsearbetet.