Utskott

Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott med huvudsaklig uppgift att svara för att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen.

Revisionsutskottet bestod 2019 av styrelseledamöterna Mia Arnhult, utskottets ordförande, Anna Frick och Johan Mark. Revisionsutskottet hade under 2019 två protokollförda möten, vid vilka bolagets CFO och revisor också har deltagit.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott med uppgift att, inom ramen för de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställs på årsstämman, bereda frågor om ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Patrik Tillman, ordförande, och Mia Arnhult. Ersättningsutskottet hade under 2019 tre protokollförda möten.