Verksamhets- och branschrelaterade risker

Marknadsrisker

Konkurrens

Risk. Odd Molly är verksamt i den starkt konkurrensutsatta modebranschen, där flera av konkurrenterna är mycket stora och kapitalstarka, vilket ger dem goda möjligheter att anpassa verksamheten till förändringar i kundefterfrågan, avsätta väsentliga resurser till marknadsföring och design av sina produkter samt uppnå större varumärkeskännedom. Ökad och fortsatt konkurrens kan leda till prispress och minskade marknadsandelar.

Hantering. Som ett tydligt varumärkesföretag har Odd Molly hit- tills hävdat sig väl i konkurrensen men det finns inga garantier för att bolaget även fortsättningsvis kommer att kunna hävda sig väl mot såväl nuvarande som framtida konkurrenter. Odd Molly har ett tydligt stilkoncept som innebär en långsiktighet i utformning av kollektioner och kundrelationer.

Leverantörs- och arbetsrättsrisker

Risk. Odd Molly har ingen egen produktion utan är helt beroende av sina leverantörer för tillhandahållandet av varor. Att varorna levereras i tid är av största vikt för Odd Molly. Förlust av en eller flera leverantörer samt försenade eller uteblivna leveranser skulle kunna inverka negativt på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Hantering. Bolaget använder sig av ett flertal olika leverantörer i flera olika länder och är därför inte beroende av någon enskild leverantör för sin verksamhet.

Risk. Vissa av Odd Mollys produkter produceras i utvecklingsländer. Villkor och regler avseende miljö- och arbetsförhållanden skiljer sig i flera avseenden från förhållanden i de länder där produkterna säljs. Företag med produktion i utvecklingsländer kan bli utsatta för kritik avseende exempelvis arbetsförhållanden, produkternas kvalitet och produkternas miljöpåverkan. En negativ exponering i sådana frågor medför minskat förtroende för företagets varumärke och kan leda till minskad efterfrågan av företagets produkter.

Hantering. Odd Molly är sedan 2009 medlem i Fair Wear Foundation som arbetar för att förbättra villkoren för anställda på fabrikerna där produktionen av Odd Mollys produkter sker. Odd Molly besöker regelbundet leverantörerna för att i möjligaste mån säkerställa att dessa agerar i enlighet med villkoren i Fair Wear Foundations uppförandekod. Odd Molly kan emellertid inte kontrollera leverantörernas samtliga hand- lingar och det kan därför, trots vidtagna åtgärder, inte uteslutas att efterfrågan på Odd Mollys produkter skulle kunna påverkas, eller att Odd Mollys varumärke skulle kunna skadas, på grund av överträdelser av uppförandekoden eller gällande regleringar.

Importkvoter

Risk. Odd Molly köper en del av sitt sortiment från länder utanför EU. Som ett led i att förstärka vissa branscher inom Europa har EU i vissa fall infört importrestriktioner på varor, till exempel kläder, vilket kan påverka inköpskostnaderna.

Hantering. Eftersom Odd Mollys sortiment håller hög kvalitet och därmed även högre pris blir eventuell påverkan förhållandevis begränsad jämfört med aktörer inom lågprissegmenten. Det kan trots det inte uteslutas att eventuella framtida handelsrestriktioner, däribland höjda tulltariffer, skyddsåtgärder eller kvoter för kläder innebär att bolaget får ändrade inköpsrutiner och ökade inköpskostnader.

Konjunktur

Risk. Konjunkturpåverkan kan innebära att efterfrågan på Odd Mollys produkter minskar eller ökar.

Hantering. Odd Molly har under de senare åren strävat efter att skapa en mer balanserad sortimentsmix med en högre andel varor i den nedre delen av prispyramiden. Odd Mollys har en prisposition som bolaget definierar som ”within reach”.

Affärsrisker

Expansion genom återförsäljning

Risk. Odd Mollys framtida tillväxt är bland annat beroende av de befintliga återförsäljarnas förmåga att öka försäljningen av Odd Mollys produkter samt av att fler återförsäljare börjar sälja Odd Mollys produkter.

Hantering. Odd Mollys försäljning till externa återförsäljare sker på flertalet marknader genom agenter och distributörer som ansvarar för bearbetningen på respektive marknad. Kontrakten upprättas till marknadsmässiga villkor med tydliga krav. Odd Molly har de senare åren övertagit försäljningsansvaret för Skandinavien och bearbetningen av vissa nyckelmarknader, vilket ger ökad kontroll och möjlighet att själv driva på försäljningen på dessa marknader.

Etableringsrisk nya butiker

Risk. Odd Mollys tillväxtstrategi innebär fortsatt butiksetablering i egen regi. Det finns ingen garanti att butiker i egen regi kommer att generera tillräcklig avkastning för att täcka den initiala investeringen. Vidare kan tillgången till attraktiva butikslokaler till kommersiellt godtagbara villkor, komma att påverka expansionen inom egna detaljhandeln.

Hantering. Odd Molly har en flexibel affärsmodell som bygger på ett omnikanalerbjudande samt försäljning både genom egen retail (i fysiska butiker, shop-in-shops, outlets och webbshop) och wholesale. Det ger en god riskspridning och möjlighet att driva försäljning på flera sätt. Vidare har Odd Molly ett tydligt butikskoncept som är lätt att anpassa till olika lokaler och förutsättningar.

Förändrade konsumtionsmönster

Risk. En ökande digitalisering och e-handel kan påverka försäljningsutvecklingen för bolagets fysiska butiker och återförsäljare negativt.

Hantering. Odd Molly har ett omni-kanalserbjudande där den egna webshopen sedan start haft en god och lönsam tillväxt. Bedömningen är att de olika kanalerna bidrar till korsvis försäljning.

Förändrad efterfrågan

Risk. Odd Molly är i hög utsträckning beroende av kundernas preferenser för design, kvalitet och pris. En missbedömning av kundernas preferenser kan medföra att efterfrågan på Odd Mollys produkter sjunker vilket i sin tur kan få betydande negativ inverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Hantering. Odd Molly har ett omni-kanalerbjudande samt försäljning i såväl retail- som wholesaleledet vilket ger god flexibilitet i att driva försäljning. Vidare har Odd Molly ett tydligt kundfokus och med en ökad andel egen försäljning till konsument och därmed en större närhet till kund.

Skydd för immateriella rättigheter

Risk. Odd Mollys varumärken är av fundamental betydelse för bolagets ställning och framgång. Kopiering av Odd Mollys varumärken eller distribution och försäljning av Odd Mollys produkter utan bolagets tillstånd skadar Odd Mollys varumärke, kundernas förtroendekapital för Odd Mollys produkter och därmed lönsamheten för bolaget. Om Odd Mollys varumärken skadas kan detta leda till att bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt. Det kan heller inte uteslutas att designers, butiker och andra aktörer hävdar att Odd Mollys produkter gör intrång i deras immateriella rättigheter.

Hantering. Odd Molly skyddar aktivt sina varumärken och arbetar kontinuerligt med kontroll och uppföljning av bolagets varumärkesskydd. Dock finns det ingen garanti för att de åtgärder som vidtas av Odd Molly vad avser immateriella rättigheter är tillräckliga. Det finns inga garantier för att anspråk inte kommer att riktas gentemot bolaget i framtiden. Om bolaget inte kan försvara sig mot skadeståndsanspråk kan det skada bolagets anseende och väsentligen inverka negativt på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.